Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

Udostępnianie informacji publicznej

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2012-01-26 08:32:18, aktualny]

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. wywieszenia informacji w siedzibie Zespołu Szkół Medycznych, w miejscu ogólnie dostępnym,
3. na wniosek osoby żądającej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:
• imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
• zakres żądanej informacji,
• sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Zespołu Szkół, kserokopia, pliki komputerowe),
• rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
• forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Zespół Szkół Medycznych powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkła nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.
Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2012-01-26 08:32:18

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2081

 

rejestr zmian tej informacji »