Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2020-03-18 19:00:00, aktualny]

Przedmiot działalności : Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.)

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu jest samodzielną jednostką organizacyjną w skład której wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dzienna im. Marii Minczewskiej oraz Wojewódzka Szkoła Policealna stacjonarna i zaoczna.

Szkoła policealna kształci uczniów i słuchaczy w zawodach związanych z medycyną i nie tylko.

Obecnie są to kierunki:

2.5 letni cykl kształcenia w szkole dziennej

– technik farmaceutyczny

2 letni cykl kształcenia w szkole stacjonarnej i zaocznej

- technik masażysta

- terapeuta zajęciowy

- opiekunka dziecięca

roczny cykl kształcenia w szkole stacjonarnej i zaocznej

- opiekun medyczny

- asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

- opiekun medyczny

ZADANIA SZKOŁY

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu jest szkołą publiczną, która:
1. Zapewnia bezpłatne kształcenie;
2. Przeprowadza rekrutację uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4. Realizuje:
a) programy nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej w danym zawodzie,
b) ramowy plan nauczania;
5. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów / słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
6. Wydaje świadectwa ukończenia szkoły policealnej

ZASADY NABORU

Warunkiem przyjęcia jest:
1. Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w określonym przez szkołę terminie:

- oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej a w przypadku KKZ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ośmioletniej lub ukończenia gimnazjum lub szkoły zawodowej,

- podanie z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia zawodowego,

2. Zgłoszenie się w wyznaczonym terminie na spotkanie celem potwierdzenia chęci podjęcia nauki w studium.

3. O przyjęciu kandydata na pierwszy semestr decyduje limit miejsc.

Dokładne informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie szkoły www.msz.k-k.pl w zakładce „Rekrutacja”.

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2020-03-18 19:00:00

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3250

 

rejestr zmian tej informacji »