Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

KONTROLE

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2019-03-19 21:45:20, aktualny]

KONTROLE

Rok 2009

Termin kontroli – Kwiecień – maj 2009 r.

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
Cel kontroli – Środki trwałe Kontrola wydatków za rok 2008

Termin kontroli – Czerwiec 2009 r.

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli – Kontrola realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz remontowych w Zespole Szkół w Kędzierzynie – Koźlu w latach 2006 – 2008

Rok 2010

Termin kontroli – Marzec 2010 r.

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
Cel kontroli –
1.Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych, w wyniku kontroli problemowej w 2009 r.
2.Struktura i celowość wydatków.

Rok 2011

Termin kontroli – Grudzień 2011 r.

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Organizacyjno – Administracyjny
Cel kontroli – Kontrola problemowa. „Prowadzenie strony BIP”

Termin kontroli – Grudzień 2011 r.

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli – Kontrola prawidłowości wyliczania i rozliczania godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli. W tym wynikających z zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN w roku szkolnym 2009/10.

Rok 2012

Termin kontroli – maj – czerwiec

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Cel kontroli – Kontrola finansowa
Prawidłowość dokonywania oraz rozliczania wydatków o wartości do 14 000 EURO i stosowania procedur.
Gospodarka kasowa

Termin kontroli – listopad

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

Rok 2014

Termin kontroli – sierpień

Instytucja kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Wydział Kontroli Płatników Składek
Cel kontroli – Kontrola finansowa
Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie do ubezpieczenia

Termin kontroli – listopad

Instytucja kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Oplu
Wydział Nadzoru Pedagogicznego Oddział Ewaluacji i Wspomagania
Cel kontroli – Ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań

Termin kontroli – listopad – grudzień

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie: koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki.

Rok 2015

Termin kontroli – listopad

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów aneksów do arkusza organizacji oraz przestrzegania zapisów dotyczących wynagradzania nauczycieli.

Termin kontroli – grudzień

Instytucja kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Oplu
Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Cel kontroli – zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

Rok 2016

Termin kontroli – sierpień – wrzesień

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Kontroli i Audytu
Cel kontroli – Kontrola problemowa:
1. Realizacja planu wydatków za rok 2015 w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur,, z wyłączeniem wydatków dot. wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
2. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.

Termin kontroli – listopad

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Rok 2017

Termin kontroli – listopad – grudzień

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Kontroli i Audytu
Cel kontroli – Kontrola problemowa: Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i pozostałe środki trwałe.

Rok 2018

Termin kontroli –październik

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie:
1. Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych SIO,
2. Organizacja i finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017,
3. Opracowanie dokumentacji regulującej kwestie postępowania w przypadku podejrzeń nadużyć finansowych, przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów, etyki urzędniczej.

Termin kontroli – listopad

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Kontroli i Audytu
Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie:
1. Prawidłowość gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Inwentaryzacja składników majątkowych.

Rok 2019

Termin kontroli – październik – listopad

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Kontroli i Audytu

Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie:
Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur.

Termin kontroli – grudzień.

Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy

Cel kontroli – Kontrola problemowa w zakresie:
Weryfikacja zgodności z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych SIO wg stanu na 30.09.2019 r.

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana a na wniosek osoby zainteresowanej w myśl art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2019-03-19 21:45:20

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 21218

 

rejestr zmian tej informacji »