Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2009-07-01 12:09:48, aktualny]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu

Rozdział I

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły

§ 1

Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu działa na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), powołane na podstawie Zarządzenia Nr 17/95 Wojewody Opolskiego z 16 marca 1995 r. w sprawie utworzenia Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu oraz Uchwały nr XXVII/287/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z 19 grudnia 2008 r.

§ 2

Regulamin Organizacyjny określa wewnętrzną organizację szkoły i zakresy działania organów wchodzących w jego skład.

§ 3

1. Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły.
2. Organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.
3. Nadzór pedagogiczny pełni Opolski Kurator Oświaty.

§ 4

Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

Rozdział II

Struktura organizacyjna szkoły

§ 5

Organami szkoły są:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Uczniów / słuchaczy

Szczegółowe zadania organów szkoły określone są w Statucie Szkoły –

Rozdział III.

§ 6

W szkole utworzone jest stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

§ 7

W skład struktury organizacyjnej szkoły wchodzą także pracownicy administracji obsługi: 1. stanowiska administracyjne a) główny księgowy b) samodzielny referent ds. administracyjnych

2. stanowiska obsługi: a) robotnik przy pracy lekkiej b) starszy woźny

§ 8

Schemat organizacyjny szkoły stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział III

Zakresy działania i kompetencje pracowników

§ 9

1. Dyrektor zespołu szkół jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor zespołu szkół medycznych kieruje działalnością szkoły poprzez:

a. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c. organizację i prowadzenie egzaminów w zespole szkół,
d. sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
e. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
f. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
g. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
h. podejmowanie na podstawie uchwały rady pedagogicznej decyzji w sprawie skreślenia ucznia / słuchacza z listy uczniów / uczniów / słuchaczy,
i. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
j. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród,
k. wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor zespołu szkół medycznych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia ustala zawody, w których kształci szkoła.
4. Dyrektor zespołu szkół medycznych w szczególności odpowiada za:
a. poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania,
b. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa i statutu szkoły,
c. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych poza szkołą,
d. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami,
e. pieczęcie i druki ścisłego zarachowania,
f. prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły,
g. prawidłowe zorganizowanie administracyjnej, finansowej oraz gospodarczej obsługi szkoły.

5. Dyrektor zespołu szkół medycznych wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.
6. Dyrektor zespołu szkół medycznych ustala zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych, a w szczególności:
a. zasady sprawowania opieki nad słuchaczami przebywającymi w zespole szkół medycznych i na zajęciach praktycznych, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b. zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
c. formy sprawowania opieki nad niektórymi uczniami / słuchaczami zwłaszcza nad uczniami / słuchaczami rozpoczynającymi naukę, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

§ 10

Kierownik szkolenia praktycznego jest odpowiedzialny za:

1. prawidłowy przebieg zajęć praktycznych,
2. prowadzenie działalności hospitacyjnej i instruktażowej,
3. prowadzenie planowania i analizy zajęć praktycznych,
4. współdziałanie z placówkami służby zdrowia, opiekuńczo – wychowawczymi, instytucjami pomocy społecznej i innymi w których odbywają się zajęcia praktyczne w celu organizowania praktycznej nauki zawodu,
5. organizowanie i doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli zawodu,
6. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora zespołu szkół medycznych
7. zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 11

Do obowiązków nauczycieli należy:

1. prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy,
2. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów / słuchaczy,
3. do podstawowych zadań nauczycieli należą:
a. zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,
b. dbałość o środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c. bezstronność i obiektywizm w ocenie umiejętności intelektualnych i praktycznych uczniów / słuchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów / słuchaczy,
d. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów / słuchaczy, ich zdolności
i zainteresowań,
e. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
f. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
4. nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

§ 12

Do obowiązków głównego księgowego należy:

1. Opracowywanie projektów finansowych jednostki i wniosków
w sprawie koniecznych zmian w zatwierdzonym budżecie.
2. Opracowywanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych wynikających z wykonania budżetu.
3. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (naliczanie odpisu, ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych, przestrzeganie terminów przekazywania środków pieniężnych, ewidencja księgowa)
4. Kontrola wyciągów z rachunku bankowego.
5. Przy współpracy z dyrektorem, załatwianie spraw remontów (przetarg, dokumentacja, nadzór nad wykonawstwem)
6. Zamawianie czasopism, tygodników, druków po uzgodnieniu
z dyrektorem
7. Dbanie o aktualną ewidencję sprzętu w poszczególnych pomieszczeniach oraz ich oznakowanie.
8. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników, sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.
9. Prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków rodzinnych
i chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
10. Prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz kontrola realizacji tych umów pod względem finansowym.
11. Prowadzenie ewidencji otrzymanych dowodów księgowych oraz czuwanie nad merytorycznym ich sprawdzeniem przez upoważnione osoby, sprawdzanie dowodów kasowych pod względem formalnym i rachunkowym.
12. Kwalifikowanie dowodów wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.
13. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami oraz wykonawcami robót i usług
14. Dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych.
15. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej (koszty, rozrachunku, materiały, przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, środki trwałe).
16. Sporządzanie i wycena okresowych zestawień zużycia materiałów, przeprowadzanie analiz zużycia materiałów.
17. Miesięczne uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym.
18. Kontrola terminowości rozliczeń należności i zobowiązań, uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami.
19. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
20. Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie szkolenia komisji oraz ustalania wyników inwentaryzacyjnych, środków rzeczowych
a w szczególności wyceny spisanych składników majątku i ustalenie różnic, oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie.
21. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły – prowadzenie listy inwentarzowej, czuwanie nad ich zgodnością ze stanem faktycznym współdziałając ściśle z opiekunami poszczególnych gabinetów, pomieszczeń.
22. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
23. Wykonywanie innych nie wymienionych poleceń służbowych dyrektora.

§ 13

Do obowiązków samodzielnego referenta ds. administracyjnych należy:

1. Rejestracja poczty przychodzącej, rozprowadzanie jej zainteresowanym pracownikom, po zaopiniowaniu przez dyrektora, oraz redagowanie
i przepisywanie pism wychodzących, wysyłanie poczty i właściwe przechowywanie w dokumentacji szkoły.
2. Nadzór nad rozprowadzanie poczty prywatnej pracowników i uczniów / słuchaczy.
3. Przestrzeganie ustalonych terminów w załatwianiu spraw urzędowych.
4. Rozliczanie znaczków pocztowych oraz prowadzenie rejestru rozchodu.
5. Wydawanie i rejestrowanie legitymacji nauczycielom i uczniom.
6. Prowadzenie księgi głównej uczniów / słuchaczy,
7. Wydawanie zaświadczeń młodzieży, ewidencjonowanie ich,
8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
9. Przyjmowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów do szkoły, przygotowanie ich do postępowania kwalifikacyjnego,
10. Wydawania dokumentów absolwentom szkoły, uczniom / słuchaczom opuszczającym szkołę przed jej ukończeniem,
11. Przygotowanie dokumentów absolwentów do obiegu za granicą,
12. Udzielanie wyczerpujących informacji w sprawie wymogów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie.
13. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, druków ścisłego zarachowania, pieczątek i gotówki w kasie.
14. Udział w inwentaryzacji i kasacji.
15. Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Prowadzenie rejestru i przechowywanie akt osobowych pracowników i uczniów / słuchaczy.
17. Załatwianie spraw i prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
18. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, opieki, delegacje itp.).
19. Sporządzanie wykazu pracowników administracji i obsługi do przyznania premii, oraz druków do rozliczenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.
20. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych.
21. Prowadzenie i załatwianie spraw socjalnych pracowników zgodnie
z obowiązującym regulaminem.
22. Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
23. Dokonywanie wpłat i wypłat na podstawie zatwierdzonych dokumentów.
24. Terminowe przekazywanie należności innym jednostkom.
25. Rozliczanie pracowników i uczniów / słuchaczy z pobieranych zaliczek.
26. Sporządzanie raportów kasowych
27. Wykonywanie innych nie wymienionych poleceń służbowych dyrektora

§ 14

Do zadań wykonywanych na stanowisku robotnika przy pracy lekkiej należy:

1. Utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektora zespołu szkół medycznych.
2. Sprzątanie podłóg w klasopracowniach, korytarzach, biurach, łazienkach, ubikacjach
i innych pomieszczeniach.
3. Przeprowadzanie dezynfekcji w łazienkach – muszle klozetowe, umywalki, podłogi oraz wiadra i kubły.
4. Mycie kafelek ściennych, lamperii, drzwi, okien, odkurzanie.
5. Mycie umywalek, zlewozmywaków, muszli klozetowych, a także utrzymywanie
w należytym stanie baterii przy umywalkach.
6. Dbanie o należyty stan i bieżącą konserwację sprzętu używanego do utrzymania czystości.
7. Bieżące informowanie samodzielnego referenta ds. administracyjnych lub dyrektora szkoły o zaistniałych i stwierdzonych uszkodzeniach (instalacji, ścian, podłóg, mebli, pomocy naukowych, urządzeń sanitarno – higienicznych).
8. Wydawanie na bieżąco ręczników, ścierek, mydła i papieru toaletowego.
9. Zmywanie tablic w klasopracowniach.
10. W okresie nieobecności współpracownika wykonywanie jego obowiązków w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.
11. Wykonywanie innych nie wymienionych obowiązków służbowych swoich przełożonych.

§ 15

Do zadań wykonywanych na stanowisku starszego woźnego należy:

1. Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu szkolnego, mebli, podłóg itp, drobnych napraw stolarskich i ślusarskich.
2. Dbanie o właściwe zabezpieczenia mienia szkoły przed kradzieżą i uszkodzeniami.
3. Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń, usterek itp. przełożonemu.
4. Dbanie o należyty stan narzędzi, sprzętu, mebli i usuwanie na bieżąco usterek.
5. Utrzymanie w należytym stanie obejścia szkoły.
6. Otwieranie szkoły i zamykanie po uprzednim sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń.
7. Sprzątanie strychu.
8. Wykonywanie innych nie wymienionych obowiązków służbowych swoich przełożonych.

Rozdział IV

Uprawnienia pracowników

§ 16

Pracownicy szkoły mają prawo do :

1. korzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy,
2. korzystania z przepisów regulaminu pracy obowiązującego w zespole szkół,
3. żądania od dyrektora szkoły pouczenia o sposobie wykonywania powierzonych mu obowiązków, czynności,
4. żądania od dyrektora niezbędnych środków do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków na swoim stanowisku,
5. składania wyjaśnień w sprawach za które ponoszą odpowiedzialność.

Wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2009-07-01 12:09:48

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 7688

 

rejestr zmian tej informacji »